مایه ى نشاط!

تقریبا دو سال بود که هواکش صدا میداد. یه صداى تق تق روى اعصاب که بعد از تعمیرات خونه، توش افتاده بود.
امروز نور انداختم و دیدم که یه تیکه از سیمان تعمیرات به پره ها گیر میکرده و با یه قلم چکش کلکشو کندم.
بعضى وقتا فقط پنج دقیقه زمان و یه همت عالى لازمه تا بشه یه درد طولانى رو تموم کرد.

عجب!